رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند به تن (بلند, بریتانیا)استفاده شود: 1 پوند [lb] = 0,000 446 428 571 428 57 تن (بلند, بریتانیا)


تبدیل پوندبه تن (بلند, بریتانیا)