رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر اینچ مکعب به اونس بر اینچ مکعباستفاده شود: 1 پوند بر اینچ مکعب [lb/in³] = 16,000 000 003 468 اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]تبدیل پوند بر اینچ مکعببه اونس بر اینچ مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر اینچ مکعب [lb/in³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]'.

تبدیل پوند بر اینچ مکعببه اونس بر اینچ مکعب