رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر اینچ مکعب به اونس بر اینچ مکعباستفاده شود: 1 پوند بر اینچ مکعب [lb/in³] = 16,000 000 003 468 اونس بر اینچ مکعب [oz/in³]


تبدیل پوند بر اینچ مکعببه اونس بر اینچ مکعب