رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر گالون (بریتانیا) به پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 پوند بر گالون (بریتانیا) [lb/gal] = 0,832 674 184 720 52 پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده)


تبدیل پوند بر گالون (بریتانیا)به پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده)