رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده) به کیلوگرم بر دسیمتر مکعباستفاده شود: 1 پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده) = 0,119 826 427 3 کیلوگرم بر دسیمتر مکعب [kg/dm³]


تبدیل پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده)به کیلوگرم بر دسیمتر مکعب