پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده) -> کیلوگرم بر دسیمتر مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده) به کیلوگرم بر دسیمتر مکعباستفاده شود: 1 پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده) = 0,119 826 427 3 کیلوگرم بر دسیمتر مکعب [kg/dm³]تبدیل پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده)به کیلوگرم بر دسیمتر مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر گالون (مایع ,ایالات متحده)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم بر دسیمتر مکعب [kg/dm³]'.