پوند بر پا مکعب -> کیلوگرم بر متر مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر پا مکعب به کیلوگرم بر متر مکعباستفاده شود: 1 پوند بر پا مکعب [lb/ft³] = 16,018 463 37 کیلوگرم بر متر مکعب [kg/m³]تبدیل پوند بر پا مکعببه کیلوگرم بر متر مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر پا مکعب [lb/ft³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم بر متر مکعب [kg/m³]'.

پوند بر پا مکعب -> کیلوگرم بر متر مکعب