رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر پا مکعب به کیلوگرم بر متر مکعباستفاده شود: 1 پوند بر پا مکعب [lb/ft³] = 16,018 463 37 کیلوگرم بر متر مکعب [kg/m³]


تبدیل پوند بر پا مکعببه کیلوگرم بر متر مکعب