رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر پا ثانیه به kg/(m·s)استفاده شود: 1 پوند بر پا ثانیه = 1,488 164 kg/(m·s)


تبدیل پوند بر پا ثانیهبه kg/(m·s)