پوند بر پا ثانیه -> پوند-نیرو ثانیه بر پا مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر پا ثانیه به پوند-نیرو ثانیه بر پا مربعاستفاده شود: 1 پوند بر پا ثانیه = 0,031 080 950 688 238 پوند-نیرو ثانیه بر پا مربعتبدیل پوند بر پا ثانیهبه پوند-نیرو ثانیه بر پا مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گران‌روی پویا'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر پا ثانیه'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پوند-نیرو ثانیه بر پا مربع'.