رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 پوند بر ساعت [lb/h]

=   0,125 997 880 6 گرم بر ثانیه [g/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر ساعت به گرم بر ثانیهاستفاده شود.


پوند بر ساعت / lb/h   ->   گرم بر ثانیه / g/s