رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر ساعت به گرم بر ثانیهاستفاده شود: 1 پوند بر ساعت [lb/h] = 0,125 997 880 555 56 گرم بر ثانیه [g/s]


تبدیل پوند بر ساعتبه گرم بر ثانیه