پوند بر ساعت -> گرم بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر ساعت به گرم بر ثانیهاستفاده شود: 1 پوند بر ساعت [lb/h] = 0,125 997 880 555 56 گرم بر ثانیه [g/s]تبدیل پوند بر ساعتبه گرم بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر ساعت [lb/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر ثانیه [g/s]'.