پوند بر ثانیه -> اونس بر دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند بر ثانیه به اونس بر دقیقهاستفاده شود: 1 پوند بر ثانیه [lb/s] = 960 اونس بر دقیقه [oz/min]تبدیل پوند بر ثانیهبه اونس بر دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر ثانیه [lb/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر دقیقه [oz/min]'.