رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند-اینچ به دین-متراستفاده شود: 1 پوند-اینچ [lbin] = 11 298,482 902 762 دین-متر [dynm]


تبدیل پوند-اینچبه دین-متر