رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند-اینچ به نانونیوتون-متراستفاده شود: 1 پوند-اینچ [lbin] = 112 984 829,027 62 نانونیوتون-متر [nNm]


تبدیل پوند-اینچبه نانونیوتون-متر