پوند-اینچ -> نانونیوتون-متر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند-اینچ به نانونیوتون-متراستفاده شود: 1 پوند-اینچ [lbin] = 112 984 829,027 62 نانونیوتون-متر [nNm]تبدیل پوند-اینچبه نانونیوتون-متر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوند-اینچ [lbin]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نانونیوتون-متر [nNm]'.