پوند-نیرو -> کیلونیوتون

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند-نیرو به کیلونیوتوناستفاده شود: 1 پوند-نیرو [lbf] = 0,004 448 221 615 260 5 کیلونیوتون [kN]تبدیل پوند-به کیلونیوتون:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نیرو'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوند-نیرو [lbf]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلونیوتون [kN]'.