پوند-نیرو ثانیه بر اینچ مربع -> Psi-second

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند-نیرو ثانیه بر اینچ مربع به Psi-secondاستفاده شود: 1 پوند-نیرو ثانیه بر اینچ مربع = 1 Psi-secondتبدیل پوند-نیرو ثانیه بر اینچ مربعبه Psi-second:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گران‌روی پویا'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوند-نیرو ثانیه بر اینچ مربع'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'Psi-second'.

پوند-نیرو ثانیه بر اینچ مربع -> Psi-second