رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوند-نیرو ثانیه بر پا مربع به سانتیپوازاستفاده شود: 1 پوند-نیرو ثانیه بر پا مربع = 47 880,26 سانتیپواز [cP]


تبدیل پوند-نیرو ثانیه بر پا مربعبه سانتیپواز