رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوندال بر پا مربع به باریاستفاده شود: 1 پوندال بر پا مربع = 14,881 64 باری [Ba]


تبدیل پوندال بر پا مربعبه باری