پوندال بر پا مربع -> کیلوپاسکال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله پوندال بر پا مربع به کیلوپاسکالاستفاده شود: 1 پوندال بر پا مربع = 0,001 488 164 کیلوپاسکال [kPa]تبدیل پوندال بر پا مربعبه کیلوپاسکال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'پوندال بر پا مربع'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوپاسکال [kPa]'.