رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله قیراط به دراخماستفاده شود: 1 قیراط [ct] = 0,115 809 523 809 34 دراخم


تبدیل قیراطبه دراخم