قاشق سوپ خوری -> قاشق چای خوری

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله قاشق سوپ خوری به قاشق چای خوریاستفاده شود: 1 قاشق سوپ خوری = 3 قاشق چای خوریتبدیل قاشق سوپ خوریبه قاشق چای خوری:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'آشپزی / دستور پخت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'قاشق سوپ خوری'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'قاشق چای خوری'.