تبدیل ریدبرگ

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

  عدد به شکل نماد علمی




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ریدبرگاستفاده شود.



تبدیل ریدبرگ:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ریدبرگ [Ry]'. سپس مقدار مورد نظر به همه واحدهای اندازه گیری که ماشین‌حساب سراغ دارد، تبدیل خواهد شد.