رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:

عدد به شکل نماد علمی

برابر است با:


2,179 872 آتوژول [aJ]
0,002 179 872 فمتوژول [fJ]
2,179 872 ×10-6 پیکوژول [pJ]
2,179 872 ×10-9 نانوژول [nJ]
2,179 872 ×10-12 میکروژول [µJ]
2,179 872 ×10-15 میلیژول [mJ]
2,179 872 ×10-18 ژول [J]
2,179 872 ×10-21 کیلوژول [kJ]
2,179 872 ×10-24 مگاژول [MJ]
2,179 872 ×10-27 گیگاژول [GJ]
2,179 872 ×10-30 تراژول [TJ]
2,179 872 ×10-33 پتاژول [PJ]
2,179 872 ×10-36 اگزاژول [EJ]
2,179 872 ×10-18 N·m
5,206 534 823 731 7×10-19 کالری [cal]
5,206 534 823 731 7×10-22 کیلوکالری [kcal]
13,605 684 958 7 الکترون‌ولت [eV]
0,013 605 685 کیلوالکترون‌ولت [keV]
1,360 568 495 873 1×10-5 مگاالکترون‌ولت [MeV]
1,360 568 495 873 1×10-8 گیگاالکترون‌ولت [GeV]
2,179 872 ×10-18 وات ثانیه [Ws]
2,179 872 ×10-21 کیلووات ثانیه [kWs]
6,055 2×10-22 وات ساعت [Wh]
6,055 2×10-25 کیلووات ساعت [kWh]
6,055 2×10-28 مگاوات ساعت [MWh]
6,055 2×10-31 گیگاوات ساعت [GWh]
6,055 2×10-34 تراوات ساعت [TWh]
2,066 120 001 691 6×10-21 یکای بریتانیایی حرارت [Btu]
2,066 120 001 691 6×10-24 هزار BTU [MBtu]
2,066 120 001 691 6×10-27 میلیون BTU [MMBtu]
2,066 120 001 691 6×10-26 ترم [thm]
2,066 120 001 691 6×10-36 کواد
1,607 791 077 469 3×10-18 پا-پوند-نیرو [ftlbf]
1,929 349 292 963 2×10-17 اینچ-پوند-نیرو [inlbf]
5,172 914 819 509 4×10-17 پا-پوندال [ftpdl]
2,151 366 395 262 8×10-20 لیتر-اتمسفر [lATM]
2,179 872 ×10-11 ارگ
1 ریدبرگ [Ry]
0,5 هارتری [Ha]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ریدبرگاستفاده شود.


ریدبرگ / Ry