رم بر سال -> میکروسیورت بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله رم بر سال به میکروسیورت بر ساعتاستفاده شود: 1 رم بر سال [rem/y] = 1,140 771 161 305 میکروسیورت بر ساعت [µSv/h]تبدیل رم بر سالبه میکروسیورت بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'میزان تشعشع'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'رم بر سال [rem/y]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروسیورت بر ساعت [µSv/h]'.