رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله رم بر سال به میکروسیورت بر ساعتاستفاده شود: 1 رم بر سال [rem/y] = 1,140 771 161 305 میکروسیورت بر ساعت [µSv/h]


تبدیل رم بر سالبه میکروسیورت بر ساعت