رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 رم بر سال [rem/y]

=   1,140 771 161 3 میکروسیورت بر ساعت [µSv/h]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله رم بر سال به میکروسیورت بر ساعتاستفاده شود.


رم بر سال / rem/y   ->   میکروسیورت بر ساعت / µSv/h