رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله رم بر سال به میلیسیورت بر سالاستفاده شود: 1 رم بر سال [rem/y] = 10 میلیسیورت بر سال [mSv/y]


تبدیل رم بر سالبه میلیسیورت بر سال