رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله رومیر به سلسیوساستفاده شود: 1 رومیر [°Ré] = 1,25 سلسیوس [°C]


تبدیل رومیربه سلسیوس