رومیر -> سلسیوس

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله رومیر به سلسیوساستفاده شود: 1 رومیر [°Ré] = 1,25 سلسیوس [°C]تبدیل رومیربه سلسیوس:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دما'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'رومیر [°Ré]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سلسیوس [°C]'.