رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ساعت زاویه به دایره کاملاستفاده شود: 1 ساعت زاویه = 0,041 666 666 666 667 دایره کامل


تبدیل ساعت زاویهبه دایره کامل