رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سال نوری به نور-ساعتاستفاده شود: 1 سال نوری = 8 766 نور-ساعت


تبدیل سال نوریبه نور-ساعت