رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیاسترادیان به نانواسترادیاناستفاده شود: 1 سانتیاسترادیان [csr] = 10 000 000 نانواسترادیان [nsr]


تبدیل سانتیاسترادیانبه نانواسترادیان