سانتیاسترادیان -> نانواسترادیان

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیاسترادیان به نانواسترادیاناستفاده شود: 1 سانتیاسترادیان [csr] = 10 000 000 نانواسترادیان [nsr]تبدیل سانتیاسترادیانبه نانواسترادیان:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'زاویه فضایی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیاسترادیان [csr]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'نانواسترادیان [nsr]'.