رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیلیتر به بشکه (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 سانتیلیتر [cl] = 0,000 083 864 143 605 761 بشکه (مایع ,ایالات متحده)


تبدیل سانتیلیتربه بشکه (مایع ,ایالات متحده)