رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیلیتر به بوشل (خشک ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 سانتیلیتر [cl] = 0,000 283 775 9 بوشل (خشک ,ایالات متحده)


تبدیل سانتیلیتربه بوشل (خشک ,ایالات متحده)