رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیلیتر به گیل (بریتانیا)استفاده شود: 1 سانتیلیتر [cl] = 0,070 390 159 455 708 گیل (بریتانیا) [gi]


تبدیل سانتیلیتربه گیل (بریتانیا)