رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیلیتر به متر مکعباستفاده شود: 1 سانتیلیتر [cl] = 0,000 01 متر مکعب [m³]


تبدیل سانتیلیتربه متر مکعب