رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر آب به اینچ آباستفاده شود: 1 سانتیمتر آب [cmH2O] = 0,393 700 869 593 15 اینچ آب [inH2O]


تبدیل سانتیمتر آببه اینچ آب