سانتیمتر آب -> پوندال بر پا مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر آب به پوندال بر پا مربعاستفاده شود: 1 سانتیمتر آب [cmH2O] = 65,895 828 685 548 پوندال بر پا مربعتبدیل سانتیمتر آببه پوندال بر پا مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر آب [cmH2O]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پوندال بر پا مربع'.

سانتیمتر آب -> پوندال بر پا مربع