رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر آب به پوندال بر پا مربعاستفاده شود: 1 سانتیمتر آب [cmH2O] = 65,895 828 685 548 پوندال بر پا مربع


تبدیل سانتیمتر آببه پوندال بر پا مربع