سانتیمتر بر ثانیه مربع -> اینچ بر ثانیه مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر بر ثانیه مربع به اینچ بر ثانیه مربعاستفاده شود: 1 سانتیمتر بر ثانیه مربع [cm/s²] = 0,393 700 787 401 57 اینچ بر ثانیه مربع [ips²]تبدیل سانتیمتر بر ثانیه مربعبه اینچ بر ثانیه مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شتاب'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر بر ثانیه مربع [cm/s²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ بر ثانیه مربع [ips²]'.