رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 سانتیمتر بر ثانیه مربع [cm/s²]

=   0,019 438 446 6 گره بر ثانیه [kn/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر بر ثانیه مربع به گره بر ثانیهاستفاده شود.


سانتیمتر بر ثانیه مربع / cm/s²   ->   گره بر ثانیه / kn/s