سانتیمتر بر ثانیه مربع -> گره بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر بر ثانیه مربع به گره بر ثانیهاستفاده شود: 1 سانتیمتر بر ثانیه مربع [cm/s²] = 0,019 438 446 603 753 گره بر ثانیه [kn/s]تبدیل سانتیمتر بر ثانیه مربعبه گره بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'شتاب'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر بر ثانیه مربع [cm/s²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گره بر ثانیه [kn/s]'.