رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر بر ثانیه مربع به گره بر ثانیهاستفاده شود: 1 سانتیمتر بر ثانیه مربع [cm/s²] = 0,019 438 446 603 753 گره بر ثانیه [kn/s]


تبدیل سانتیمتر بر ثانیه مربعبه گره بر ثانیه