رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر جیوه به کیلوپاسکالاستفاده شود: 1 سانتیمتر جیوه [cmHg] = 1,333 224 کیلوپاسکال [kPa]


تبدیل سانتیمتر جیوهبه کیلوپاسکال