رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر جیوه به میکروپاسکالاستفاده شود: 1 سانتیمتر جیوه [cmHg] = 1 333 224 000 میکروپاسکال [µPa]


تبدیل سانتیمتر جیوهبه میکروپاسکال