رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر جیوه به میکروپاسکالاستفاده شود: 1 سانتیمتر جیوه [cmHg] = 1 333 224 000 میکروپاسکال [µPa]تبدیل سانتیمتر جیوهبه میکروپاسکال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر جیوه [cmHg]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروپاسکال [µPa]'.

تبدیل سانتیمتر جیوهبه میکروپاسکال