سانتیمتر جیوه -> سانتیمتر آب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر جیوه به سانتیمتر آباستفاده شود: 1 سانتیمتر جیوه [cmHg] = 13,595 475 598 539 سانتیمتر آب [cmH2O]تبدیل سانتیمتر جیوهبه سانتیمتر آب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر جیوه [cmHg]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر آب [cmH2O]'.