رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر جیوه به سانتیمتر آباستفاده شود: 1 سانتیمتر جیوه [cmHg] = 13,595 475 598 539 سانتیمتر آب [cmH2O]


تبدیل سانتیمتر جیوهبه سانتیمتر آب