سانتیمتر مکعب بر دقیقه -> پای مکعب بر دقیقه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیمتر مکعب بر دقیقه به پای مکعب بر دقیقهاستفاده شود: 1 سانتیمتر مکعب بر دقیقه [cm³/min] = 0,000 035 314 666 721 489 پای مکعب بر دقیقه [cfm]تبدیل سانتیمتر مکعب بر دقیقهبه پای مکعب بر دقیقه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی حجمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیمتر مکعب بر دقیقه [cm³/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پای مکعب بر دقیقه [cfm]'.