رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتی‌متر مربع به Raiاستفاده شود: 1 سانتی‌متر مربع [cm²] = 0,000 000 062 5 Rai


تبدیل سانتی‌متر مربعبه Rai