رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتینیوتون به Sthèneاستفاده شود: 1 سانتینیوتون [cN] = 0,000 01 Sthène [sn]


تبدیل سانتینیوتونبه Sthène