سانتینیوتون -> یکای اتمی نیرو

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتینیوتون به یکای اتمی نیرواستفاده شود: 1 سانتینیوتون [cN] = 121 378,047 798 84 یکای اتمی نیروتبدیل سانتینیوتونبه یکای اتمی :

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نیرو'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتینیوتون [cN]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'یکای اتمی نیرو'.