سانتیسیورت -> کیلوسیورت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیسیورت به کیلوسیورتاستفاده شود: 1 سانتیسیورت [cSv] = 0,000 01 کیلوسیورت [kSv]تبدیل سانتیسیورتبه کیلوسیورت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دز معادل'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سانتیسیورت [cSv]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوسیورت [kSv]'.