رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سانتیسیورت به کیلوسیورتاستفاده شود: 1 سانتیسیورت [cSv] = 0,000 01 کیلوسیورت [kSv]


تبدیل سانتیسیورتبه کیلوسیورت