سیورت بر ساعت -> سیورت بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سیورت بر ساعت به سیورت بر ثانیهاستفاده شود: 1 سیورت بر ساعت [Sv/h] = 0,000 277 777 777 777 78 سیورت بر ثانیه [Sv/s]تبدیل سیورت بر ساعتبه سیورت بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'میزان تشعشع'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'سیورت بر ساعت [Sv/h]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'سیورت بر ثانیه [Sv/s]'.