رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 سیورت بر ساعت [Sv/h]

=   0,000 277 777 8 سیورت بر ثانیه [Sv/s]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سیورت بر ساعت به سیورت بر ثانیهاستفاده شود.


سیورت بر ساعت / Sv/h   ->   سیورت بر ثانیه / Sv/s