رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله سیورت بر ساعت به سیورت بر ثانیهاستفاده شود: 1 سیورت بر ساعت [Sv/h] = 0,000 277 777 777 777 78 سیورت بر ثانیه [Sv/s]


تبدیل سیورت بر ساعتبه سیورت بر ثانیه