رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله شماره فرانسوی به دنیراستفاده شود: 1 شماره فرانسوی = 4 500 دنیر [den]


تبدیل شماره فرانسویبه دنیر