ثو مدور -> فوت مربع (ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ثو مدور به فوت مربع (ایالات متحده)استفاده شود: 1 ثو مدور = 0,000 000 005 454 132 320 880 2 فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]تبدیل ثو مدوربه فوت مربع (ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ثو مدور'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]'.