رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ثو مدور به فوت مربع (ایالات متحده)استفاده شود: 1 ثو مدور = 0,000 000 005 454 132 320 880 2 فوت مربع (ایالات متحده) [sqft]


تبدیل ثو مدوربه فوت مربع (ایالات متحده)