تن بیودیزل -> معادل یک کیلوگرم نفت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن بیودیزل به معادل یک کیلوگرم نفتاستفاده شود: 1 تن بیودیزل = 860 معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]تبدیل تن بیودیزلبه معادل یک کیلوگرم نفت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'معادل نفت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'تن بیودیزل'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]'.