رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 تن بیودیزل

=   860 معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن بیودیزل به معادل یک کیلوگرم نفتاستفاده شود.


تن بیودیزل   ->   معادل یک کیلوگرم نفت / kgoe