رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن بیودیزل به معادل یک کیلوگرم نفتاستفاده شود: 1 تن بیودیزل = 860 معادل یک کیلوگرم نفت [kgoe]


تبدیل تن بیودیزلبه معادل یک کیلوگرم نفت