رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه [tn/min]

=   3 729,714 771 24 اسلاگ بر ساعت [slug/h]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه به اسلاگ بر ساعتاستفاده شود.


تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه / tn/min   ->   اسلاگ بر ساعت / slug/h