رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه به اسلاگ بر ساعتاستفاده شود: 1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه [tn/min] = 3 729,714 771 24 اسلاگ بر ساعت [slug/h]


تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقهبه اسلاگ بر ساعت