تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه -> اسلاگ بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه به اسلاگ بر ساعتاستفاده شود: 1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه [tn/min] = 3 729,714 771 24 اسلاگ بر ساعت [slug/h]تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقهبه اسلاگ بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه [tn/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اسلاگ بر ساعت [slug/h]'.