تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه -> گرم بر ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه به گرم بر ساعتاستفاده شود: 1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه [tn/min] = 54 431 084,4 گرم بر ساعت [g/h]



تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقهبه گرم بر ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'دبی جرمی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'تن (کوتاه, ایالات متحده) بر دقیقه [tn/min]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'گرم بر ساعت [g/h]'.