تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع -> کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع به کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربعاستفاده شود: 1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع = 0,009 764 855 276 776 5 کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع [kgf/mm²]تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربعبه کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع [kgf/mm²]'.