رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع

=   0,009 764 855 3 کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع [kgf/mm²]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع به کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربعاستفاده شود.


تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع   ->   کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع / kgf/mm²