رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع به کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربعاستفاده شود: 1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع = 0,009 764 855 276 776 5 کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع [kgf/mm²]


تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربعبه کیلوگرم-نیرو بر میلیمتر مربع