رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع

=   9 765,124 133 472 3 میلیمتر آب [mmH2O]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع به میلیمتر آباستفاده شود.


تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع   ->   میلیمتر آب / mmH2O