تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع -> میلیمتر آب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع به میلیمتر آباستفاده شود: 1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع = 9 765,124 133 472 3 میلیمتر آب [mmH2O]تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربعبه میلیمتر آب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیمتر آب [mmH2O]'.