رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع به میلیمتر آباستفاده شود: 1 تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربع = 9 765,124 133 472 3 میلیمتر آب [mmH2O]


تبدیل تن (کوتاه, ایالات متحده) بر پا مربعبه میلیمتر آب