رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ترااهم به V/Aاستفاده شود: 1 ترااهم [TΩ] = 1 000 000 000 000 V/A


تبدیل ترااهمبه V/A